جستجو
 
  • 'گزارش سفر باکو

    'گزارش سفر باکو

  • انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

    انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

  • برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین المللی جغرافیا در ترکیه

 
 

آئین‌نامه تشکیل دفاتر انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در استان‏ها

ماده 1ـ تعریف و هدف: به منظور تسهیل ارتباط هیأت مدیره انجمن با اعضاء و انجام پاره‌ای فعالیت‌های مورد نظر انجمن و هیأت مدیره، براساس مفاد این آئین‌نامه دفاتر استانی انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران که از این پس «دفتر انجمن» نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

ماده 2ـ ”دفتر انجمن“ در استان‏هائی تشکیل می‌گردد که حداقل 7 عضو پیوسته ”انجمن“ در آن ساکن یا مشغول به کار باشند و رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در یکی از مراکز آموزش عالی آن استان دائر باشد.

تبصره 1: چنانچه تعداد اعضاء پیوسته ”انجمن“ در یک استان حداقل 10 نفر باشند ولی رشتة آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در آن استان دائر نباشد، ”دفتر انجمن“ در آن استان نیز می‌تواند تشکیل گردد.

تبصره 2: در هر استان حداکثر یک دفتر انجمن تشکیل خواهد شد. تشکیل بیش از یک دفتر در هر استان موکول به وجود شرایط مقتضی و تصویب هیأت مدیره ”انجمن“ خواهد بود.

ماده 3ـ محل ”دفتر انجمن“ در استان‏ها در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی دارای گروه آموزشی ذیربط خواهد بود. در موارد مربوط به تبصره ماده 2، محل دفتر به پیشنهاد اعضاء و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 4ـ تشکیل دفتر در هر استان که واجد شرایط باشد، با درخواست اعضاء و تصویب هیأت مدیره انجمن صورت می‌گیرد و در اولین نشست مشترک اعضاء انجمن در حوزه آن دفتر، با نظارت هیأت مدیره، مسئول دفتر انجمن توسط اعضاء انتخاب و به هیأت مدیره انجمن معرفی می‌گردد.

ماده 5ـ اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول که به نحوی به دفاتر انجمن تعلق دارد، جزء ”اموال انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران“ محسوب می‌گردد و در صورت تعطیلی هر دفتر هیأت مدیره در مورد نحوه مصرف دارائی و اموال آن تصمیم‌گیری خواهد نمود.

ماده 6ـ وظائف ”دفتر انجمن“، عبارت است از:

1ـ برقراری ارتباط بین اعضاء و هیأت مدیره

2ـ برقراری ارتباط ”انجمن“ با مراکز آموزشی و پژوهشی و دستگاه‏های دولتی و غیر دولتی منطقه در جهت جلب همکاری متقابل

3ـ شناسائی افراد واجد صلاحیت عضویت در انجمن و ترغیب آن‏ها برای همکاری یا عضویت در ”انجمن“

4ـ تلاش در جهت حسن استفاده از امکانات و ظرفیت‏های منطقه جهت پیشبرد اهداف ”انجمن“

5ـ انجام وظایف خاص محوله از سوی هیأت مدیره

6ـ جذب کمک‌ها و حمایت های مالی و غیرمالی جهت پیشبرد اهداف انجمن و نیز وصول حق عضویت اعضاء انجمن و واریز آن به حساب مرکزی ”انجمن“

تبصره 3 - کلیه قراردادهای علمي و پژوهشي و مطالعاتي نمایندگی با هماهنگی قبلی انجمن انجام شود.

تبصره 4 -کلیه درآمدهای نمایندگی اعم از (عضوگیری،سالانه، طرح ها، همایش ها و ..)به حساب انجمن واریز می شود وانجمن پس از کسر 10درصد خالص بالاسری، باقیمانده را در وجه نمایندگی پرداخت می نماید.

تبصره 5 - پرداخت کلیه هزینه ها مربوط به دفتر نمایندگی و کارکنان آن بر عهده نمایندگان است

تبصره 6- امور انتشاراتی نمایندگي با هماهنگی انجمن صورت گیرد.

ماده 7ـ اقدامات اجرائی و فعالیت‏های دفاتر ”انجمن“در بندهای 2 و 4 ماده فوق پس از طرح پیشنهاد مسئول هر دفتر و تصویب هیأت مدیره ”انجمن“ مقدور خواهد بود.

ماده 8ـ وظایف دفتر تحت مدیریت مسئول دفتر صورت می‌گیرد. مسئول دفتر انجام وظایف بند 2 و 4 ماده 6، برای ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره، نظر اکثریت اعضاء ”انجمن“ در آن استان را ملحوظ خواهد داشت.

ماده 9ـ این آئین‌نامه در 9 ماده و 6 تبصره در جلسه مورخ.............. هیأت مدیره تصویب شد.