جستجو
 
  • 'گزارش سفر باکو

    'گزارش سفر باکو

  • انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

    انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

  • برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین المللی جغرافیا در ترکیه

 
 

    مدير هسته:دكتر خديجه بوذرجمهري، دانشيار گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

 

اعضاي هيأت علمي هسته:

دكتر جعفر جوان، استاد گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر خديجه بوذرجمهري، دانشيار گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر حميد شايان، استاد گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر علي اكبر مجدي، استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر علي اكبر عنابستاني، دانشيار گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد

كارشناسان هسته:

تكتم سربرقي مقدم، كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه فردوسي مشهد

الهام شجاعي مقدم، كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه فردوسي مشهد

حمیده محمودی، دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی فضایی کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد

مسئول سایت هسته:

حمیده محمودی، دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی فضایی کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد