جستجو
 
 • 'گزارش سفر باکو

  'گزارش سفر باکو

 • انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

  انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

 • برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین المللی جغرافیا در ترکیه

 
 

ماموریت ها

 • انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه مسایل شهری و منطقه ای و همکاری علمی با سازمان های شهری
 • شناخت و تدوین اولویت های پژوهشی استراتژیک با محوریت موضوعات و مسایل شهری و منطقه ای
 • ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی در حوزه های پژوهشی مرکز
 • شناسایی و جلب مشارکت محققین در زمینه های تخصصی مرکز در سطح کشور
 • برگزاری گردهمایی ها و نشست های علمی در زمینه های شهری و منطقه ای
 • برگزاری کارگاه های پژوهشی در زمینه های شهری و منطقه ای
 • ارائه و نشر یافته های پژوهشی