جستجو
 
  • 'گزارش سفر باکو

    'گزارش سفر باکو

  • انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

    انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

  • برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین المللی جغرافیا در ترکیه

 
 

استان پهناورخراسان با مصوبه دولت درسال1383 به سه استا ن شمالی، جنوبی ورضوی تقسیم شد.این سه استان برروی هم طبق سرشماری 1385 حدود 7میلیون نفر جمعیت داشته که درصد قابل توجهی از آنان درنواحی عمدتا" محروم روستایی به سر می برند.ازآنجا که توسعه ملی و حتی توسعه شهری، بدون توسعه روستایی امکان پذیر نیست، به همین دلیل و در راستای تحقق توسعه روستایی نواحی مذکور، جمعی ازاعضاء هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی برآن شدند تا « هسته پژوهشی مطالعات جعرافیایی روستاهای خراسان » را به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی برسانند،تا با بهره گیری از توان تخصصی اعضای هیات علمی ومحققان دانشگاهی، خدمات پژوهشی ومشاوره ای رادرحوزه های مختلف مسائل روستایی دراختیار سازمان ها و موسسات متقاضی قرار دهند. قلمرو مطالعه این مرکز شامل نواحی روستایی خراسان شمالی، جنوبی و رضوی است.

 

مهمترین اهداف ایجاد هسته پژوهشی عباتنداز:

 

1-انجام تحقیقات علمی درقلمرو موضوعات مختلف جغرافیایی روستاهای خراسان براساس تقاضاها و اولویت های پژوهشی ادارات وسازمان های مختلف.

 

2-ایجاد تعامل وارتباط دوسویه بین پژوهشگران مرکز باادارات، سازمان ها و نهادهای اجرایی به منظور تحلیل مسائل جغرافیایی روستاهای خراسان وارائه راهکارهای علمی وکاربردی.

 

3-ایجادفرصت برای مشارکت اعضاء هیات علمی وپژوهشگران

جغرافیای روستایی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در عرصه های پژوهشی وافزایش سطح دانش و مهارت های علمی وعملی آنان.